Kraków ma nowego skarbnika

Jest zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta Krakowa – funkcję tę obejmie Małgorzata Okarmus, dotychczasowa dyrektor Wydziału Budżetu Miasta. 21 listopada Lesław Fijał, który przez ostatnie 25 lat sprawował pieczę nad krakowskimi finansami, odszedł ze stanowiska na własną prośbę. Doświadczony ekonomista pozostanie jednak w magistracie. Będzie prezydenckim pełnomocnikiem ds. prognoz i analiz finansowych.

Decyzję o rezygnacji z funkcji skarbnika Lesław Fijał podjął ze względów osobistych i zdrowotnych. Na stanowisko skarbnika Krakowa został powołany w 1993 roku. Niemal więc od początku przywrócenia instytucji samorządu terytorialnego budował nowy ład we wspólnocie lokalnej. Jest doktorem nauk ekonomicznych, a przy tym jednym z najbardziej zasłużonych krakowskich samorządowców. Służbę dla miasta łączył z pracą akademicką – w swoim macierzystym Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.

– Fachowość i wiedza Lesława Fijała były gwarantem bezpieczeństwa finansowego gminy, a innowacyjne koncepcje w sferze budżetu znacząco przyczyniły się do rozwoju miasta i stanowiły inspirację dla wielu osób – uważa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Okres urzędowania Lesława Fijała to niemal epoka w historii miasta. O tym, jak wiele się w tym czasie zmieniło, świadczą wyniki budżetowe miasta. W 1993 roku Kraków dysponował budżetem wynoszącym niewiele ponad 2 mld zł – z dzisiejszego punktu widzenia skromnym, bo tegoroczny zamyka się w kwocie 5,5 mld zł, a na rok 2019 zaplanowano prawie 6 mld zł. Jeżeli jednak zsumować wszystkie budżety, którymi opiekował się skarbnik w latach 1993–2018, to otrzymamy kwotę około 63 mld zł.

W czasie swojego urzędowania Lesław Fijał wprowadził w sferze krakowskiego budżetu szereg innowacyjnych rozwiązań, które dziś stanowią fundament miejskich finansów: budżet zadaniowy, planowanie strategiczne, wieloletnie planowanie inwestycyjne. To z jego inicjatywy wykorzystano w praktyce budżetowej zestaw instrumentów składających się na system zarządzania płynnością finansową budżetu miasta, wdrożono także formułę rachunku skonsolidowanego.

Aktywność i autorytet wieloletniego krakowskiego skarbnika wykraczają daleko poza Kraków. Lesław Fijał jest znanym w kraju ekspertem w zakresie finansów publicznych. Reprezentował Kraków w Unii Metropolii Polskich oraz na forum Skarbników Miast Polskich. Jako ekspert opiniował kolejne ustawy o finansach publicznych oraz nowelizacje ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Brał udział w pracach wielu ważnych gremiów tworzonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Jest znany z tego, że chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Wielokrotnie występował na konferencjach, sympozjach, szkoleniach o charakterze ogólnopolskim, prezentując własne doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania finansami wielkiego miasta. Wiele razy prowadził wykłady i spotkania seminaryjne organizowane przez różne instytucje dla pracowników sfery publicznej z różnych krajów Europy (np. dla grupy parlamentarzystów z Serbii, Albanii).

Nowy skarbnik miasta Krakowa Małgorzata Okarmus jest również ekonomistą. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała, pracując w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie oraz pełniąc funkcję skarbnika w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Pracę w krakowskim magistracie rozpoczęła w 2000 roku. W 2003 roku objęła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora tego wydziału.

Source:Kraków.pl