Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

  • Do 22 stycznia trwa nabór na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
  • Do zgłaszania kandydatur zapraszamy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni i pracowników naukowych instytutu badawczego lub naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Oferta jest kierowana do osób, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zobacz wzór formularza zgłoszenia do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub uczelni.

Zgłoszenia (podpisane własnoręcznie), wraz z opinią, prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Na aplikacje czekamy do 22 stycznia 2021 r.

Wykaz dziedzin, które są objęte egzaminem na doradcę podatkowego oraz informacje nt. jego przeprowadzania są dostępne w zakładce Egzamin na doradcę podatkowego/zakres egzaminu.