Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

  • Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski.
  • W założeniach przyjęto m in. wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku a inflację na poziomie 2,8 proc.

Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB. W najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych

– powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych

– dodał wiceminister Piotr Patkowski.

Prognoza przedstawiona w przyjętych założeniach budżetowych nie uwzględnia efektów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który znajduje się w fazie uzgodnień oraz rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. Efekty tych programów powinny pozytywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego Polski.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

Zakładamy, że w 2021 r. PKB wzrośnie o 3,8 proc., a w 2022 r. o 4,3 proc. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., w kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej nie zmieni się.

Stopa bezrobocia

Przewidujemy, że stopa rejestrowanego bezrobocia spadnie z 6,2 proc. w grudniu 2020 r. do 6,0 proc. na koniec 2021 r. Na koniec 2022 r. stopa bezrobocia ma wynieść 5,8 proc.

Poziom bezrobocia w Polsce będzie jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Co jest efektem m.in. wprowadzonych przez władze antykyzysowaych działań.

Wzrost wynagrodzeń

Przewidujemy utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. Jego tempo zwiększy się w stosunku do 2020 roku. Przyjęto, że w 2021 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2 proc., wobec 5 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2020 r. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,4 proc.

Eksport i import

W warunkach obserwowanego ożywienia koniunktury światowej i światowego handlu zakłada się, że w 2021 r. polski eksport wzrośnie o 8,8 proc. w ujęciu realnym, a w 2022 r. o 7,3 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

Zakładamy również wzrost importu o 9,4 proc. w 2021 r. i 7,8 proc. w roku 2022.

Inflacja

Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,1 proc. w 2021 r i 2,8 proc. w 2022 r.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

  • Poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego i koniunktury w krajowej gospodarce.
  • W 2022 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi działaniami które poprawią stopień wywiązywania się z zobowiązań podatkowych i będą również skutkowały wzrostem inwestycji.

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa

  • Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2021-2024 (WPFP) zakładane są zmiany w ustawie o finansach publicznych mające na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2022.
  • Dodatkowo, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.
  • Równocześnie, w WPFP założono, że w 2023 r. rozpocznie się konsolidacja fiskalna w minimalnym tempie wynikającym z wyłączenia klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej i z reguł unijnych.