Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2021 roku

W sierpniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 731 mln zł.

W sierpniu 2021 roku sprzedaliśmy obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS1121) – 2.068,3 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0823) – 223,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0824) – 15,7 mln zł,
  • 4-letnie (COI0825) – 1.165,0 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0831) – 237,1 mln zł.

Struktura sprzedaży

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.068,3 mln zł (55% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (31%), 2-letnie (6%) i 10-letnie (6%).

Obligacje rodzinne

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ nabywcy przeznaczyli 21,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Grafika słupkowa przedstawiająca sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2020 i 2021 r (mln zł) w sierpniu 2021 r.

W sierpniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,7 mld zł, z czego ponad połowę stanowiły instrumenty 3-miesięczne. Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem cieszyły się również 4- i 10- letnie instrumenty indeksowane do inflacji, których łączny udział w sprzedaży wyniósł ok. 38%.

Od początku roku nabywcy przeznaczyli na zakup skarbowych obligacji oszczędnościowych kwotę 28,8 mld zł, wyrównując tym samym wynik osiągnięty w całym ubiegłym roku 

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej
Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 września) Cena sprzedaży
OTS1221

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 0,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). 100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0923

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0924

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,10% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. 100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0925

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,30%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 0,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.
100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0931

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

99,90 zł

przy zamianie

ROS0927

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł
ROD0933

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł
  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Materiały

Dane statystyczne sprzedaży obligacji – sierpień 2021
Dane​_statystyczne​_082021.xlsx 0.05MB
Sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych w 2020 r. i 2021 r. w mln zł (dane z grafiki dostępne cyfrowo)
Dane​_do​_wykresu​_wyniki​_sprzedaży​_obligacji​_oszczędnościowych​_082021.xlsx 0.01MB